Academicus

Prof. Dr. Elke Van Hoof is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Als docent leert ze een toekomstige generatie psychologen om voort te bouwen op de sterktes van het individu, eerder dan op zijn tekortkomingen. Als wetenschappelijk onderzoeker is Elke een autoriteit op het vlak van stress, werkhervatting, trauma en burn-out. Verder engageert ze zich ook als adviseur in diverse raden. Van studenten doen groeien over maatschappelijke vragen beantwoorden tot het beleid ondersteunen: allemaal kaderen ze binnen Elkes missie om meer mensen duurzaam veerkrachtig te maken.

Docent 

Elke Van Hoof doceert ‘gezondheids- en medische psychologie’, en ‘eerstelijnspsychologie’ aan de VUB. Ze is ook een gewaardeerd gastdocent aan de Vlerick Business School en tal van andere opleidingen. Daarnaast coördineert Elke mee de interuniversitaire opleiding ‘eerstelijns psychologische zorg’ en doceert ze in de opleiding ‘psychodiagnostiek voor volwassenen’. Tot slot verzorgt Elke Van Hoof de module ‘common mental disorders, contact houden en communicatie’ binnen de opleiding Disability Case Management van het RIZIV.

Onderzoeker

Als wetenschappelijk onderzoeker werkt Elke Van Hoof momenteel op de volgende thema’s:

  • COVID-19 en mentaal welzijn


In maart 2020 werd ons land sterk getroffen door COVID-19. Elke werd van bij de start ingezet om haar expertise te delen over de impact op het mentaal welzijn van de bevolking.

In haar rol als voorzitter van de werkgroep ‘mentale impact van COVID-19’ in de Hoge Gezondheidsraad geeft ze een overzicht op basis van een systematische review van de dan beschikbare wetenschappelijke literatuur van de potentiële impact van de pandemie. Als lid van de subwerkgroep onder de GEES (Groep Experten voor de ExitStrategie) bewaakte ze de aandacht voor psychosociale uitdagingen tijdens de exitstrategie na de eerste lockdown. Elke behoort ook tot de expertengroep die de Vlaamse Minister Welzijn ondersteunt in het identificeren en uitrollen van de welzijnsstrategie onder COVID-19 en is lid van de nationale expertengroep ‘Psychologie en Corona’ die Belgische professoren psychologie verenigt.

  • Werkbaar werk

Op basis van het ‘job demands & resources’-model onderzoekt Elke Van Hoof hoe je toxische stress en bijgevolg burn-out kan voorkomen binnen de werksetting om zo tot ‘workability’ of werkbaar werk te komen. ‘Welke personen zijn meer vatbaar voor bepaalde stressoren op het werk?’, ‘Welke hulpbronnen om daarmee om te gaan zijn er?’ en ‘Hoe kan dat worden omgevormd tot een model inzake duurzaam en werkbaar werk?’ zijn vragen die ze daarbij stelt.

In totaal heeft Elke meerdere onderzoeksprojecten lopen binnen dit thema, onder andere in samenwerking met Innoviris (het instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Sommige projecten focussen op de algemene werkende bevolking, terwijl andere zich richten op specifieke doelgroepen zoals bij het project ‘Bevlogen artsen’.

  • Psycho-oncologie

Werk speelt een cruciale rol in de revalidatie van kankerpatiënten. Terugkeer naar het werk na een kankerdiagnose en een succesvolle reïntegratie zijn onderwerpen die, gezien de toegenomen overlevingskansen, aan belang winnen. Elke Van Hoof is houder van de leerstoel ‘Kanker en coaching’ en promotor van twee lopende doctoraatsonderzoeken ‘Kanker en zelfstandigen’ en ‘Terugkeer naar werk, coaching bij kanker’

In de oncologie wordt gewerkt met het multidisciplinair consult, waarbinnen de patiënt informatie krijgt over zijn/haar behandeling. Zo’n consult is doorgaans niet aangepast aan de informatienoden van de patiënt, wat stress met zich meebrengt. Elke Van Hoof is betrokken bij het MOC-UP project waarbinnen samen met patiënten gezocht wordt naar de geschikte vorm om deze complexe informatie weer te geven.

  • Stress, burnout en veerkracht

Stress heeft niet alleen negatieve, maar ook positieve eigenschappen en gevolgen. Die effecten worden door Elke Van Hoof onderzocht binnen diverse doelgroepen. Daarbij wordt ook gekeken wordt naar de meest effectieve interventies. De vragen die ze daarbij stelt: ‘Waarom leidt stress bij de sommige personen tot kwetsbaarheid?’ en ‘Hoe kan deze kwetsbaarheid omgevormd worden tot veerkracht?’

Daarnaast onderzoekt Elke wat het effect is van stress op ons informatieverwerkingsvermogen. Capteren we nog wel alles wanneer ons iets wordt gezegd onder stress? Wat horen we wel? En wat niet? De antwoorden op deze vragen kunnen leiden tot een betere gespreksvoering afgestemd op de noden van de ontvanger. Denk maar aan een moeilijk gesprek zoals de bespreking van de diagnose kanker of hoe we best praten met ene persoon die leidt aan een burnout.

Adviseur

Van 2012 tot 2020 zetelde Elke in de Psychologencommissie. Naast de verschillende adviesraden rond COVID-19 waartoe Elke Van Hoof behoort, neemt ze ook een adviserende rol op binnen de werkgroep rond de opbouw van een elektronisch patiëntendossier binnen de Psychologencommissie en is lid van het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid binnen het RIZIV.

Publicaties

Bekijk de wetenschappelijke publicaties van Elke Van Hoof.