Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Elke Van Hoof en haar wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes
De door Elke Van Hoof gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Elke Van Hoof aan de wederpartij.
De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Diegene die wilt genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de overeenkomst.

Artikel 3: Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte diensten/ zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de diensten/ zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 4: Deelleveringen
Het is Elke Van Hoof toegestaan verkochte diensten/ zaken in gedeelten af te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de diensten/ zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Elke Van Hoof bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 5: Koopprijs en betaling
De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor dienstenzaken, de kosten van de verpakking (indien relevant) en de kosten van vervoer en aflevering.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de afleverdatum voor diensten/ zaken aan bedrijven.

Wanneer het diensten/ zaken betreft aan particulieren, dient de betaling te gebeuren voor de aanvang van de gekozen training.

Na het verstrijken van de bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

Indien de wederpartij in gebreke blijft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:

  • Over de eerste verschuldigde 1.000 Euro 15%
  • Over het meerdere tot 2.000 Euro 10%
  • Over het meerdere tot 4.000 Euro 8%
  • Over het meerdere tot 20.000 Euro 5%
  • Over het meerdere 3%

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 6: Klachten en verantwoordelijkheid
Elke Van Hoof stelt expliciet niet aansprakelijk te zijn voor eventuele schade, gevolgschade of andere tijdens de deelname aan een training of het volgen van een klinisch psychologische begeleiding.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Elke Van Hoof op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst met Elke Van Hoof, omstandigheden ter kennis komen die Elke Van Hoof goede gronde geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien Elke Van Hoof de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen door de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan Elke Van Hoof naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Elke Van Hoof schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: Annulatievoorwaarden
Bij annulatie binnen de week waarin de training zou plaatsvinden, wordt de kostprijs van de training aangerekend. Annulatie dient per aangetekend schrijven te gebeuren. De datum op het schrijven dient als referentiepunt.

Artikel 7: Overmacht
Indien Elke Van Hoof door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Elke Van Hoof zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Elke Van Hoof afhankelijk is.

Artikel 8: Geschillenbeslechting
Elke geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Elke Van Hoof en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.